Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie” 17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Białowieska 111G  tel. 85 730 95 94 
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na: czyszczeniu i zabezpieczeniu elewacji szczytowych na budynku 111, 111A, 111B, 111C i 111E przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim

Wymagany termin realizacji: 31 maja 2021 roku.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 2 grudnia 2020 roku do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego.

Wadium – 1.000,00 złotych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi zamawiającego zawarte w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodny wybór oferenta.

Najnowsze aktualności