Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ułożenie płytek gresowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie”
17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Białowieska 111G tel. 85 730 95 94
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na:
na ułożenie płytek gresowych na III i IV klatce schodowej w budynku 111F przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim

Wymagany termin realizacji: 15 marca 2021 roku.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub elektronicznie: smpodlasie.pl
Oferty należy złożyć do dnia 23 grudnia 2020 roku do godz. 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2020 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego.
Wadium – 1.000,00 złotych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodny wybór oferenta.

Najnowsze aktualności