Zaproszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie” w Bielsku Podlaskim  działając na podstawie § 43 statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni i zaprasza do wzięcia udziału w jego obradach, które odbędzie się w dniu 05.06.2024 roku o godz. 17.00 w auli w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Hołowieskiej 18.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie” w Bielsku Podlaskim za 2023 rok

  1. Zagajenie, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  3. Wybór Prezydium i Komisji Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2023 roku.
  5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem  finansowym (bilans, rachunek zysków i strat za 2023 rok).
  6. Omówienie wyników z pełnej lustracji spółdzielni za okres 2021 – 2023 rok.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
  8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności gospodarczej za 2023 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółdzielni za 2023 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
e) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 rok,
f) oznaczenia najwyższej kwoty zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku,
g) wybór delegata na Zjazd Przedstawicieli SRZR w Białymstoku.

10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały na Walne Zgromadzenie znajdują się w biurze Spółdzielni i przysługuje Pan/u/i prawo do zapoznania się z nimi.

Najnowsze aktualności