Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na: na wymianę okien z PCV na klatkach schodowych w budynku 111E przy ul. Białowieskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie” w Bielsku Podlaskim zleca zamieszczenie na stronie  www.bielsk.eu.pl Internetowej Gazety Powiatu Bielskiego ogłoszenia o przetargu, którego treści jest zamieszczona poniżej.Należność za powyższą usługę opłacimy po wystawieniu faktury VAT. Nasz NIP: 543-00-08-538.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie” 17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Białowieska 111G  tel. 85 730 95 94 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na:
na wymianę okien z PCV na klatkach schodowych w budynku 111E przy ul. Białowieskiej w Bielsku PodlaskimWymagany termin realizacji: do 15 sierpnia 2021 roku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub elektronicznie: smpodlasie.pl  Oferty należy złożyć do dnia 24 maja 2021 roku do godz. 10ºº. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego. 
Wadium – 1.000,00 złotych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodny wybór oferenta.

Najnowsze aktualności