Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie”
17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Białowieska 111G  tel. 85 730 95 94
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na:

na remont schodów wejściowych na klatki schodowe do budynków wielorodzinnych przy ul. Białowieskiej 111 i 111A oraz remont chodnika przy budynkach ul. Białowieskiej 111A i 111B

Wymagany termin realizacji: 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub elektronicznie: smpodlasie.pl

 Oferty należy złożyć do dnia 17 lutego 2022 roku do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego.

Wadium – 2.000,00 złotych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi zamawiającego zawarte w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodny wybór oferenta.

 

Najnowsze aktualności